Jaepie lij 1995, manne lim govhte jih edtjim internaatese juhtedh…

Året var 1995, jeg var 6 år og skulle flytte på internat

 

Foto Erik Børseth

Akte noere saemien nyjsenæjja voejhkele sov byjjenimmine åarjelsaemien internaatesne måahtadidh jaepieh 1990 Nöörjesne.

Gellie boelhkine åarjelsaemien maanah hïejmeste seedtesovveme edtjieh internaatesne årrodh skuvlesne vaedtsedh. Dïhte lij akte voerkes boelhke laadtajdahtemepolitihkeste. Mænngan saemiej skuvlh vierhtine sjïdtin edtjin saemien kultuvrem gorredidh.
Eejhtegh sijjen maanide gååhkese hïejmeste seedtin juktie saemien gïelem jïh kultuvrem lïeredh, jïh idtjin dejtie vihth råakh eannan skuvle-eejehtimmie.

Tjidtjie lea akte vuesiehtimmie daej maanaj jïh noeri bïjre. Dïhte lea vïenetji jïh györemen bïjre. Vaeriej jïh giesielaanten tjoevkesen bïjre. Akten gïelen bïjre mij gaarveneminie. Jïh 6.-n jaepien båeries nïejten bïjre gie tjidtjebem ohtsele, sov “Tjidtjie”.

Vuesiehtimmie lea gihtjedimmiej mietie åarjelsaemiejgujmie dorjeme, gïeh jïjtjh internaatesne byjjenamme.

Aalka vuesiehtidh snjaltjen 29.-n biejjien dunnie Olavsfestdagene 2017.Vuesiehtimmie lea daejstie dåarjelamme: Nöörjen Kultuvreraerie, Saemiedigkie, Åarjel-Tröndelaagen Fylhkentjïelte, Noerhte-Trööndelagen Fylhkentjïelte, Noerhtelaanten Fylhkentjïelte, Tråanten tjïelte, Fond for lyd og bilde, Spenn.no, DansiT, Tråante, Olavsfestdagene

BÏHKEDÆJJA JIH MAANUSE ANE AASS – SVÏHTJE MIA HABIB – HAMMOEDÆJJA GJERMUND ANDRESEN – TJEAHPOERAERIJE RASMUS ROHDE – TJOEVKE EIRIK BRENNE TORSETHAUGEN – MUSIHKEN RAERESTÆJJA FRODE FJELLHEIM – DORJEJE VIBEKE HAY WOLD – JARKOESTÆJJA JIH RAERIESTÆJJA MARIA KRÅIK STENFJELL DORJEHTÆJJA MARJA LISA THOMASSON – JOEJHKERE CHARLOTTA KAPPFJELL – TSIEMIJE TOR HAUGERUD – DAANHTSERE ERLEND AUDESTAD DANIELSEN

En ung samisk kvinne prøver å forsone seg med oppveksten sin på sørsamisk internat på 1990- tallet i Norge.


Sørsamiske barn har i mange generasjoner blitt sendt hjemmefra for å bo på internat og gå på skole. Det var en bevisst del av fornorskingspolitikken, senere ble det et middel i den samiske kulturens gjenreisning. Foreldre sendte barna sine milevis av sted for at de skulle lære samisk språk og kultur, og så dem ofte ikke igjen før i feriene.

Tjidtjie handler om disse barna og ungdommene. Det handler om vennskap og forelskelse. Om vidda og lyset på sommerfjellet. Om et språk som er i ferd med å dø ut. Og det handler om en 6-årig jente som savner mammaen sin, sin ”Tjidtjie”.

Forestillingen er basert på intervjuer med sørsamer som selv har vokst opp på internat.

Urpremiere under Olavsfestdagene 2017Forestillingen er støttet av: Norsk Kulturråd, Sametinget, Sør-Trøndelag Fylkeskommune,
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune, Trondheim kommune, Fond for lyd og bilde, Spenn.no, DansiT, Tråante og Olavsfestdagene.

REGI OG MANUS ANE AASS – KOREOGRAF MIA HABIB – SCENOGRAF GJERMUND ANDRESEN – DRAMATURG RASMUS ROHDE – LYSDESIGNER EIRIK BRENNE TORSETHAUGEN – MUSIKALSKKONSULENT FRODE FJELLHEIM – PRODUSENT VIBEKE HAY WOLD – SPRÅKKONSULENT MARIA KRÅIK STENFJELL MED MARJA LISA THOMASSON – JOIKER CHARLOTTA KAPPFJELL – PERKUSJONIST TOR HAUGERUD – DANSER ERLEND AUDESTAD DANIELSEN